Pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw Innowacyjna Wielkopolska Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A. Schemat działania Inicjatywy JEREMIE

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, że w dniu 13 marca 2017 roku zakończyła realizację projektu i nie przyjmuje nowych wniosków.

 

Szanowni Państwo,

Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE dla Województwa Wielkopolskiego planuje w lipcu 2016 roku uruchomić nowy produkt finansowy w postaci pożyczki inwestycyjnej dla MŚP. 

Podstawowe parametry nowego produktu finansowego:

 1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść 400 tys. zł.
 2. Maksymalny okres spłaty - 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków.
 3. Oprocentowanie preferencyjne 1 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) bez żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji.
 4. Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału. 
 5. Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie przedsiębiorcą).

O Inicjatywie JEREMIE

Wielkopolska liderem we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE w Polsce.

 

JEREMIE - Joint European Resources for Micro - to - Medium Enterprises.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej.

Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego jak najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczkikredyty i poręczenia.  JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – start-upy. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców  z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

Dla kogo wsparcie?

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą lub deklaruje chęć prowadzenia działalności gospodarczej w województwie wielkopolskim,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaką działalność?

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowyrozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczejw tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem relizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

 

Działalność innowacyjna

W ramach działań o charakterze innowacyjnym1) Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie wydatków niezbędnych do wdrożenia przez MŚP rozwiązania technologicznego, opisanego w Opinii o Innowacyjności2),  w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze innowacyjnym, tj. na:

 1. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym m.in.:
  • budowli i budynków oraz gruntów i nieruchomości zabudowanych pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego pożyczką,

  • maszyn i urządzeń,

  • narzędzi, przyrządów i aparatury,-  wyposażenia technicznego dla prac biurowych,

  • infrastruktury technicznej związanej z przedsięwzięciem inwestycyjnym objętym pożyczką, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;

 2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.

1) Obejmującego m.in. wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

2) Opinia o Innowacyjności wydana przez jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

Korzyści dla przedsiębiorców

 • zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia;
 • korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym tzw. start-upów;
 • elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy). 

 

Dokumenty do pobrania:

 


 

Copyright © 2016 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński