Pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A.

 

 


 

 

JEREMIE 2

Podstawowe parametry Małej Pożyczki Inwestycyjnej: 

 1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść 500.000,00 zł.
 2. Maksymalny okres spłaty do 84 miesięcy od dnia uruchomienia środków.
 3. Oprocentowanie preferencyjne od 2,04 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) bez żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji.
 4. Wkład własny nie jest wymagany.
 5. Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału. 
 6. Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą).
 7. Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego.

Oprocentowanie preferencyjne dotyczy:inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020,

 • inwestycji w Start-up’y,
 • inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa,
 • inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

 

O instrumentach finansowych

W listopadzie 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze Skarbem Państwa umowę na utworzenie Funduszu Funduszy i wdrażanie Instrumentów Finansowych ze środków Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Instrument finansowy w postaci Małej Pożyczki Inwestycyjnej udzielane będą ze środków udostępnionych przez Fundusz Funduszy. Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje dla firm z sektora MŚP, które prowadzą do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności na terenie Polski. W głównej mierze na wsparcie mogą liczyć start-upy oraz przedsiębiorstwa znajdujące się na początkowych etapach rozwoju oraz prowadzących innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze produktowym, usługowym, procesowym, marketingowym czy zarządczym.

 

Dla kogo wsparcie?

Instrumenty finansowe skierowane są przede wszystkim dla tych firm, które:

 1. rozpoczynają działalność (startup-y),
 2. nie posiadają historii kredytowej,
 3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 4. prowadzą inwestycje w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji,
 5. realizują inwestycje w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą spełniać następujące warunki:

 1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 3. są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego,
 5.  nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),
 6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.

Na jaką działalność?

W ramach Instrumentów Finansowych wsparciem objęte będą przedsięwzięcia rozwojowe, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego firmy, zwiększenie i umocnienie jej pozycji na rynku oraz podniesienie konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowaniem rozszerzenia działalności,
 • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

 Wsparcie otrzymane w ramach Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej nie może być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Ograniczenia:

 1. Zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych jest możliwy do wysokości 10 % kwoty pożyczki.
 2. Kapitał obrotowy można sfinansować do wysokości 50% otrzymanych środków, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją celu pożyczki.

 Wykluczenia z finansowania

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 2. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 3. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 4. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 5. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w pkt. IV powyżej;
 6. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 8. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 9. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 10. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 11. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 12. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 13. finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych; Strona 4 z 6
 14. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 15. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 16. finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych5 ;
 17. finansowanie działalności badawczo-rozwojowej;
 18. finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej;
 19. finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,
 20. inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

 

Dokumenty do pobrania:


 

 

„Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 15/4/2020/LFII w kwocie: 1 429 411,76 zł pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.”

       
Copyright © 2016 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński